Кампания за климатично образование

Международно координирана акция на локалните клонове на движението от 35 държави съвместно с Teach The Future UK. Исканията бяха изпратени в един ден до министерствата на образованието на съответните държави и до техните държавни глави. Предстои седмица на активистки действия за климатично образование между 12-18 април.

English version below

Какъв проблем виждаме?


Човечеството е изправено пред безпрецедентна климатична криза и криза на биоразнообразието, които намират своите първопричини в съвременното общество, изградено върху непрекъснатия растеж на материалното потребление, като същевременно изцяло се пренебрегват планетарните граници. Понастоящем тази извънредно тежка ситуация подкопава вярата на младите хора в тяхното бъдеще и предизвиква сериозно безпокойство, което често обезсърчава. Чрез прилагане на всеобхватно и общодостъпно климатично образование, младежта може да бъде овластена да поеме контрола над своето бъдеще и да се бори активно с климатичната криза.


Какво климатично образование искаме?


Нашата визия за климатичното образование включва всеобхватна учебна програма, фокусирана върху стремежа за устойчивост и пълноценна връзка на човечеството с природата. Целта на подобно образование е да развие задълбочено разбиране за кризите на климата и биоразнообразието, за техните водещи причини и последствия; да подпомогне намирането на устойчиви решения на тези кризи и да даде възможност на учениците да се включат активно в създаването на едно истински справедливо и устойчиво общество.

Искане 1: Въвеждане на климатичното образование, което е достъпно за всеки, независимо от неговия етнически произход, възраст, пол и социален статус и което присъства на всяко едно ниво от образованието.


Продължаващата климатична криза и криза на биоразнообразието не познават граници, засягат настоящите и бъдещите поколения и, съответно, смекчаването на нейните ефекти изисква сътрудничество на цялото човечество. Единствено, ако бъде осигурено стандартизирано климатично образование за всеки човек на планетата, нациите ще имат споделено разбиране за настоящата криза и ще могат по-лесно да намерят и приложат ефективни и дългосрочни глобални решения.

Искане 2: Въвеждане на климатичното образование, което да бъде интегрирано във всеки един учебен план и програма и да бъде част от всеки един предмет и дисциплина. Целта е всеки ученик, независимо от неговата специалност, да разбира научните, социално икономическите и етичните аспекти на климатичната криза.

Продължаващите кризи в областта на климата и биоразнообразието са многостранен научен, социален и етичен проблем и тяхното смекчаване изисква цялостно разбиране на причините и последствията. Учениците и студентите трябва да имат способността да установяват връзките между различните аспекти на кризата и да упражняват критично мислене чрез ангажиращо и ориентирано към учащите обучение във всички дисциплини.

Искане 3: Всички учители трябва да бъдат обучени в сферата на климатичното образование и да им бъдат предоставени учебни програми и материали.

Без ефективни, добре обучени учители в гореспоменатите области, учениците няма да бъдат добре подготвени за това да бъдат активни участници в обществото и ще бъдат неспособни да допринасят за справянето с климатичната криза и тази на биологичното разнообразие. Чрез задължително специализирано обучение и дългосрочно професионално развитие, учителите трябва да бъдат снабдени със знанията и инструментите, които да им позволят интегриране на климатичното образование в техните учебни дисциплини.

Искане 4: Училищата трябва да поемат инициатива за възпитаване на чувство на отговорност към природата и обществото у своите ученици, както и да ги мотивират да бъдат активни граждани.

В това време на безпрецедентна екологична и социална криза е жизненоважно учениците да се ангажират на възможно най-ранен етап с обществените проблеми и да развият чувство на отговорност и уважение към природата, както и да се стремят към постигане на едно справедливо общество. Както става ясно в настоящата пандемия от Ковид-19, пренебрегването и липсата на помощ от държавите за непривилегированите и най-засегнати части на техните общества коства, в глобален план, милиони човешки животи и сериозни финансови загуби. Училищата играят ключова роля в оформянето на учениците като личности, техните ценности и избор за начин на живот. Въвеждането на климатично образование е от решаващо значение за осигуряване на дълбоката социална промяна, която е необходима за едно успешно разрешаване на климатичната криза.

Искане 5: Учебните заведения трябва да следват правилата за устойчивост и да бъдат новатори в тази област. Следователно, всички съществуващи училища трябва да допринесат за постигане на нулеви въглеродни емисии до 2030 г., а всички училища, построени след 2021 г., трябва да са въглеродно неутрални.

Ако образователните институции ще предоставят основните знания и умения, за справяне с кризите на климата и биоразнообразието, следва те да дават добър пример и да бъдат движеща сила в иновациите за преодоляването им. Чрез залагане на изискването за устойчивост, още преди изграждането на образователните съоръжения, ще може да бъдат избегнати значителни разходи в бъдеще, тъй като обществата ни ще бъдат принудени да се адаптират към все по-големи предизвикателства, произтичащи от климатичната криза.

Искане 6: Училищата трябва да предоставят нужните инструменти и подкрепа за справяне, както на учениците, така и на учителите, с тревожността и психическите проблеми, които могат да произтекат след осъзнаване на заплахите от климатичната криза.

Проблемите с тревожността относно климата и психическото здраве крият риск младите хора да станат неспособни да учат или работят. Те се отразяват негативно на качеството на живот на учениците, тяхното разбиране за силата и ефектите на техните действия и биха могли да доведат до значителни разходи за обществото. Насърчаването на доброто психично здраве на учениците и учителите е от ключово значение за осигуряването на тяхното благосъстояние и способността да допринасят като членове на обществото.

English Version:


The Problem


Humanity is facing an unprecedented climate and biodiversity crisis that finds its root causes in a modern society built on the continuous growth of material consumption while entirely disregarding planetary boundaries. This grave emergency is currently undermining youth’s confidence in their future and triggering serious, disempowering anxiety. By implementing universal, comprehensive climate education, youth can be empowered to take control of their future and actively combat the climate crisis.


Our Vision of Climate Education


Our vision of climate education is a comprehensive curriculum rooted in sustainability and fostering humanity’s connection to nature. It aims to provide a holistic understanding of the ongoing climate and biodiversity crisis and its underlying causes and consequences, facilitate the development of sustainable innovations and solutions and empower students to actively engage in creating a just, sustainable society.


Demand 1: Climate education must be available for everyone, regardless of their ethnicity, age, sex and social status and must be provided at every level of education.


The ongoing climate and biodiversity crisis knows no borders, affects current and future generations, and its mitigation requires global cooperation. Only by ensuring access to climate education to all will nations be able to share a common understanding of the crisis and implement effective, long-lasting global solutions.


Demand 2: Climate education must be integrated into the core values of every curriculum and thus be taught in every subject and discipline. Students must learn about the scientific, social and ethical aspects of the climate crisis.


The ongoing climate and biodiversity crisis is a multifaceted scientific, social and ethical issue and its mitigation requires a holistic understanding of its causes and consequences. Students must be equipped with the ability to draw connections between the different facets of the crisis and exercise critical thinking through engaging, student-centered learning across all disciplines.

Demand 3: All teachers must be trained in climate education and be provided with lesson schemes and teaching materials.


Without effective, well trained teachers, students will be ill-prepared to actively contribute to society and address the ongoing climate and biodiversity crisis. Teachers must be given the knowledge and tools necessary to integrate climate education into their respective subjects and disciplines in the context of their educational curricula through compulsory teacher training and ongoing professional development.


Demand 4: Educational institutions must take initiative in developing responsibility for nature and society as well as engage students to practice active citizenship.


In this time of unprecedented ecological and social crises, it is vital for students to be engaged in societal issues from as early on as possible and develop a deep respect and responsibility for nature and a just society. As seen with the Covid-19 pandemic, widespread disregard for others has cost thousands of lives and millions of euros. Schools play a significant role in shaping their students’ and therefore all of society’s values and lifestyle choices. The introduction of climate education is crucial to ensure the societal change that is necessary to fight the climate emergency.


Demand 5: Educational institutions must follow the rules of sustainability and be innovators in this field, therefore all schools must be NET0 by 2030 and all newly built schools must be emissions-free.


If educational institutions are to teach the foundations in terms of knowledge and skills related to the ongoing climate and biodiversity crisis, it follows that they should lead by example and be a driving force of innovation in the fight against it. By building educational facilities with sustainability in mind from the start, significant future costs can be avoided as society is forced to increasingly adapt to the crisis.

Demand 6: Educational institutions must provide the tools and support to help students and teachers cope with climate anxiety and mental health issues.
Climate anxiety and mental health issues put people at risk of becoming unfit to study or work, negatively impacting their quality of life and sense of agency and incurring significant costs to society. Fostering students’ and teachers’ mental health is key to ensuring their wellbeing and ability to be contributing members of society.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s