„Ученици за промяна“ и „Петъци за бъдеще“ настояват за свободно, модерно и демократично държавно образование

През 2019 г. милиони ученици излязоха на улицата в различни градове по света, за да вземат отношение по един толкова сложен въпрос като справянето на човечеството с климатичните промени. Това показа, на първо място, че хората в ученическа възраст могат да бъдат пълноправни членове на гражданското общество. Това е отговорност, която им се е давала с лекота в миналото, но сега опитва да им се спести с оправдания, че са незрели, неинформирани, неориентирани и вглъбени в собствената си реалност, която, поради някакви причини, се предполага, че е различна от тази на възрастните хора. 

Не можем да заключим със сигурност какво доведе до овластяването на младите хора, но може да сме сигурни, че това не беше стандартното, държавно образование – едва на много малко места по света има въведено образование, което се съсредоточава върху проблема с климатичните промени. Освобождаването на информацията чрез въвеждането на интернет, както и развиването на дигитални умения, определено изигра важна роля. Без съмнение принос имаха много единици учители, родители и други ментори, които насочиха вниманието в правилната посока и предоставиха подкрепа. 

Ние от “Петъци за бъдеще” вярваме, че младите хора могат и трябва да участват в изграждането на света ни с пълни сили. На първо място, това е тяхно право. На второ място, те носят у себе си този свеж и независим поглед към света, от който днешната ни реалност има отчаяна нужда. 

Ако учениците могат да вземат отношение по въпроса с климатичните промени, то те със сигурност имат какво да кажат по въпроса с образованието, в което те са главни участници. Отворено допитване за образованието до българските ученици от април 2021 г., с 3500 отговорили, показа, че учениците у нас имат визия за образованието. Изглежда обаче, че Министерството на образованието (МОН) не се интересува от нея. Затова “Петъци за бъдеще” пожела да се превърне в платформа за исканията на българските ученици по въпроса за тяхното образование и така се роди инициативата “Ученици за промяна”.

Инициативата събира информация за настроенията на учениците по въпроса за образованието чрез участието им в няколко онлайн запитвания в периода март-септември 2021 г. На 24-ти септември, седмица след началото на учебната година, ние от “Ученици за промяна“ и “Петъци за бъдеще” организираме мирно шествие, с което искаме да привлечем вниманието на МОН и управляващите към инициативата и на което каним всички ученици, които имат визия за образованието и искат да я споделят. Шествието ще подкрепи формално списък от конкретни искания, които можете да прочетете по-долу. Приканваме всеки ученик да създаде свой плакат с послание, който да донесе на шествието. На шествието са добре дошли, също така учители, родители и организации, които подкрепят инициативата.

Освен да се разходим до сградата на министерството, в същия ден ще изпратим в писмен вид финалната версия на нашите искания до МОН. Текущата версия на исканията може да видите по-долу.  Исканията ще продължат да еволюират до 24-ти на база на резултатите от отвореното допитване към учениците и комуникацията ни с организации, работещи в сферата на образованието.

Ще ви очакваме на 24-ти, от 17 ч. в градинката на малкото НДК – между НДК и бул. България! Шестивето ще тръгне в 17:30 ч.

НАШИТЕ ИСКАНИЯ    

Промените в образованието да бъдат движени и от нуждите и желанията на самите ученици, а не единствено от разбиранията на една дистанцирана администрация 

– Промяна в нагласите на МОН в посока, че ученикът е достатъчно зрял, осъзнат и опитен да може да дефинира проблемите, пред които е изправен, и да предлага решения за тях. 

– Установяване на процеси за ангажиране на вниманието и повишаване на информираността на учениците за ежедневната работа на МОН. Комуникиране на проектозаконите от страна на министерството на възможно най-ранен етап и създаване на възможности за публични обсъждания на проектозаконите в училищна среда.  

– Установяване на процеси, чрез които министерството да събира регулярна обратна връзка от учениците по теми, свързани с образованието. Това би могло да става чрез комуникация, която минава през ученическите съвети, но това не бива да остава единствен начин за постигане на тази цел.

– Осигуряване на възможност за ученическите съвети в училищата да взимат отношение по всички теми, които засягат ученика пряко, както и гарантиране на свободно участие в съветите на всеки заинтересован ученик. Установяване на процеси за регулярно взаимодействие между ученическите съвети и МОН.

Поставяне на приоритет върху физическото и психическото здраве на учениците 

– В контекста на пандемията, осигуряване на възможно най-много учебни часове в присъствена форма. Училищата да бъдат последните места, които биват затваряни и първите, които биват отваряни при въвеждане на противоепидемични мерки. 

– Намаляване на стреса, на който са изложени учениците в училище. Изместване на фокуса от измерване на знанията на ученика към измерване на неговата удовлетвореност. Допълнително, интересът, отдадеността и старанието на учениците по даден предмет да бъдат включени в оценяване на техния успех. 

– Намаляване на натоварването на учениците при постигане на същите резултати чрез по-добро организиране на учебната програма. Съобразяване на характера на предметите при разпределението им в седмичната програма. Планиране на класната работа така, че да остава по-малко домашна работа. Запознаване на учениците с методи за ефективно учене. 

– Залагане на по-малко учебно време пред компютъра или в седнало положение, на чиновете, и на повече учебни дейности, свързани с движение, практика, занимания сред природата или просто на открито. Заседналият начин на живот и “зомбирането” пред монитора имат директно отношение към физическото и психическото здраве на учениците. Разнообразяването на начина на провеждане на учебните занятия може да стане само чрез запознаване на учителите с модерни методи на преподаване.

– Осигуряване на редовна психологическа подкрепа за всеки ученик. Засилване на ролята на училищните психолози чрез увеличаване на техния брой, осъвременяване на тяхната квалификация и превръщането им в допълнителен ресурс за учениците. Промяна в разбирането, че психолозите работят само с “проблемни” младежи към това, че психолозите помагат на всякакви хора да се справят с ежедневни проблеми.  

– Осигуряване на достъп до спортни занимания извън часовете по физическо възпитание за абсолютно всеки ученик. Възможностите трябва да са достатъчно разнообразни, така че да могат да предложат нещо желано за всеки младеж. Крайната цел трябва да бъде развиване у учениците на любов към спорта. Развиване на разбиране за ползите от спорта за човешкото здраве в рамките на останалите часове.

Осигуряване на качествено образование за всеки ученик чрез намаляване на неравенствата в образованието

-Преход към една нова нормалност, в която няма разделение на богати и бедни или елитни и изпаднали училища, а всяко училище покрива стандартите и предоставя качествено образование. Дефиниране на стратегия за изравняване на възможностите на различните държавни училища, като качеството на образование и материалната база трябва да отговарят на европейските стандарти. 

-Увеличаване на публичните инвестиции в държавното образование, така че да може да се постигне горното искане. В момента едва три процента от БВП на България се заделят за образованието, което представлява най-малкият бюджет за образование в Европейския съюз. 

-Заличаване на дискриминацията на база етнос, интелектуални и физически възможности, икономическо положение, сексуална ориентация и др. в образователната система. Възпитаване на приемственост на различията между хората, както чрез учебното съдържание и програма, така и чрез отношението и подходите на учителите. Осъждане на всяко едно поведение, което е израз на дискриминация. Въвеждане на стимули за увеличаване на етническото разнообразие в училищата. 

– Осигуряване на безплатни допълнителни учебни занимания за изравняване на нивото на всички ученици. Някои ученици се нуждаят от допълнително време или внимание за постигане на резултатите на своите връстници и училището трябва да отговори на тези техни нужди. Осигуряване на допълнителна помощ за тези ученици, за които българският не е роден език. Усилие за изравняване на дигиталните умения на всички ученици. 

– Намаляване на икономическите неравенствата в училищата. Осигуряване на безплатни учебни материали, училищно облекло, храна и транспорт в рамките на училищното ежедневие, както и условия за учене и следучилищна работа на територията на училището за всеки ученик в контекста на присъственото обучение. В ситуацията на дистанционно обучение, осигуряване на таблет или компютър и достъп до интернет за абсолютно всеки ученик. 

Въвеждане на нови, съвременни методи на преподаване, както и актуализиране на изучаваните в училище теми и дисциплини

-Промяна на вкоренения модел на преподаване чрез фокусиране единствено върху теоретичната част на изучавания материал и заместване на петдесет процента от времето, заделено за даден предмет, с практически занимания. Тези занимания могат да включват самостоятелна или споделена проектна работа, взаимоучителни занимания или учене чрез преподаване, наблюдения и упражнения на терен, срещи с различни професионалисти и др. 

-Осигуряване на професионална подготовка за всички учители за запознаване с различни съвременни методи и подходи на преподаване, както и с новоутвърдили се учебни дисциплини и теми, за които учителите нямат познания. Обновяване на материалната база и учебните ресурси в съответствие с новите нужди. Актуализацията на учителските знания и умения да бъде регулярен процес, задължителен за всички учители и да се случват в рамките на редовната заетост на учителите. 

-Допълнителна мотивация за качествено изпълнение на работата на учителите чрез въвеждане на система за оценяване на учителите от самите учениците, като оценяването следва специфични критерии. 

Залагане на учебно съдържание и програма, които да подготвят учениците за посрещане на трудностите в живота и справяне с реални ситуации 

– Въвеждане на нови предмети и съдържание в учебната програма, които да включват обучение по следните много важни теми: кариерна ориентация и работни права, работа с държавни и финансови институции, познания за човешкото тяло и грижа за здравето, управление на емоциите и емоционална интелигентност, социални умения, сексуално образование, гражданско участие, човешки права, опазване на околната среда. Към тази точка включваме и всички знания и умения свързани с адаптиране и ограничаване на климатичните промени, чийто ход ще определи бъдещето на днешните млади хора.

-Климатичните промени оказват влияние на всички сфери на живота. Всеки ученик трябва да е добре запознат и да разбира научните, социално-икономическите и етичните аспекти на климатичната криза, за да управлява умно живота си и да може да допринесе за решаването на този екзистенциален проблем. Въвеждането на така нареченото климатичното образование става чрез интегриране на темата за климатичната криза в съдържанието на всеки един учебен предмет. За тази цел е нужна специална подготовка за учителите и създаване на нови учебни материали. 

Залагане на учебно съдържание и програма, които възпитават грижа и отговорност към обществото и природата

-Една от основните мисловни нишки, заложени в днешното образование, е тази за утвърждаване на индивидуализма и личната свобода, която редовно и погрешно се равнява на отсъствието на отговорности. Именно това егоистично поведение на човека продължава да ни води към пропастта на екологична и социална криза, в която се намираме днес. Отново чрез образованието можем да преобърнем тази ценностна система, като насочим вниманието към грижа за другите и за природата.  

-За да не бъдат учениците съперници в клас, съревноваващи се за най-високата оценка или за най-привилигерованото отношение, те трябва да бъдат въвличани в по-честа съвместна работа и дори във взаимоучителни занимания. От значение тук е ис скъсяването на дистанцията между учител и ученик, където първия да бъде повече помощник и приятел, отколкото ръководител и оценител. 

-Значително разширяване на извънкласните занимания в рамките на учебната програма, особено с такива, насочени към грижа за други хора, грижа за животни или природата или работа за подобряване на обкръжаващата среда, което би ги запознало с положителните емоции, свързани с тези дела. 

-Осигуряване на извънкласни дейности, които да насърчават поведения на ангажирано участие. Представянето на съдържание, свързано с несправедливости, трябва да насочва вниманието и да предоставя възможности за участие в доброволчески и активистки дейности, насочени към постигане на промяна. 

Освобождаване на мисленето на ученика отвъд общоприетото и стимулиране на критичното и творческо мислене 

-Включване в учебното съдържание на критичен поглед върху градивните елементи на днешната система (капитализмът, империализмът, патриархатът, национализмът и др.), много, от които, са двигател на днешните глобални проблеми. За да могат да решават тези проблеми в бъдеще, младите хора трябва да развият многостранчив поглед към тях, така че да упражнят критично мислене. Учебното съдържание трябва запознава също със съществуващите алтернативи на статуквото, като отново се оценяват техните предимства и недостатъци.

-Развиване на умения за креативно мислене и креативно решаване на проблеми. Някои от предизвикателствата на бъдещето ще изискват намирането на съвсем нови решения. За тази цел учениците трябва да могат да откриват изцяло нови перспективи към даден проблем и да умеят да съчетават множество съществуващи решения в едно решение.

– Създаване на възможности за индивидуално профилиране на учебната програма, което ще даде свобода на учениците в това да търсят какво им е интересно, да се задълбочават в него и да го пречупвам през собствената си призма и личност

-Развиване на умения за формиране на информирана позиция, която да се гради на опит или на авторитетни източници на информация

Залагане на учебно съдържание и програма, целящи изграждането на пълноценна връзка на учениците с природата

-Пристрастяването към електронните устройства, градският начин на живот и намаляването на зелените пространства в градовете за сметка на центрове за пазаруване и други атракциони на закрито, са успели изцяло да откъснат повечето млади хора от природата. Тази връзка може да бъде възстановена единствено чрез време прекарано в природата.

-Залагане в учебната програма на ежеседмични организирани излети в природата с пожелателен характер, но с цел да привлекат възможно най-много ученици. Свързаните транспорт и храна трябва да бъдат покрити от училището.

-Връщане на природата в училищните дворове, където поне 50 процента от площта трябва да е покрита със зеленина. Създаване на училищни градски земеделски градини в училищата с достатъчно просторни дворове. Храната, от градините, може да замести част от хранителните продукти за готвене в училищните столове. Създаване на пространства за компостиране и възприемане на такива практики. Използване на всички възможности за изнасяне на учебните часове на открито. 

-Извънкласните занимания трябва да работят заедно с учебното съдържание за възстановяване на връзката с природата и осмисляне на нейната висока стойност за хората. Съдържанието трябва да запознава учениците с концепциите за реципрочни взаимоотношения с природата, да прави връзката между благосъстоянието на природата и това на хората днес и в бъдеще и да изяснява силовите положения между двете, в които природата винаги ще бъде по-могъща, независимо от интелектуалния и технологичния напредък на човечеството. 

Превръщане на училищата в олицетворение на ценностите, в които се възпитават учениците. 

-Учебните институции трябва да са свободни от догми, модерни, според образованието, което предлагат, демократични, според практиките, които допускат на територията си, достъпни, така че всеки ученик да може да се обучава в тях и справедливи, така че да не допускат никакви форми на дискриминация. 

-Учебните заведения трябва да следват правилата за устойчивост и да бъдат новатори в тази област. Следователно, всички съществуващи училища трябва да допринесат за постигане на нулеви отпадъци и нулеви въглеродни емисии до 2030 г., а всички училища, построени след 2021 г., трябва да са въглеродно неутрални.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s